همه جا گفتم....

ایرادِ من ، دقیقاً منم !

منو ایراددار گوش کنید.

اصلاً اینطوری دوستم داشته باشید... اینطوری بیشتر تو دلاتون میمونم!

اینطوری حال منم بهتره....

#خیلی‌مخلصیم‌ودلتنگ