بسیار #سفر باید تا #پخته شود #خامی ...

#قهوهخانه #بازار #تبریز #یاشاسین #آذربایگان #صاحبدل #سفر ‌ِ ِ #باد #به #استقبال ِ#پاییز