درگذشت مهدى شادمانى خبرنگار ورزشى کشور که مدتها با نوعى از بیمارى سرطان به نام سارکوم مبارزه میکرد را به خانواده ایشان و جامعه ورزش و رسانه تسلیت عرض میکنم

روحش شاد