گَر همه عالم شُد آکنده زِ غَم تو بخند؛

تو عالم اَمر منی ...

«هزلیات شادمان»

#خواهر

عکس: ایمان کیادربندسری