دلم دف است...نیستانا!

نگاه صوفیِ ناخوانا

جهان پریشی مولانا

دهان پریشی مولانا

تو خانقاه منی، بامن

بچرخ و یاحق و یاهو کن...#حسین_صفا

تکمله:

باید صدها سال پیش به دنیا میامدم...چقدر دیر به این دنیا آمدم،دنیایی که مولانا و شمس ندارد چه بی شور و عشق است!