دیر یا زود ایستگاه آخر زندگی خواهد رسید ما از قطار زندگی پیاده خواهیم شد مهم نیست به کجا و کی مهم این است که چند نَفَر بر مزارت مل هر سال بیادمان گل خواهند گذاشت و سنگمان را خواهند شست.. خدا حتما شما را رحمت میکند یادت گرامی و روحت شاد #داریوش_اسدزاده