به خودت بیا ...

لیاقتِ تو بیشتر از این هاست که توقف کنی و خودت را برای افرادِ نادانی که تو را بی‌بهانه قضاوت می کنند توضیح دهی ...

اینها اگر قرار بود بفهمند که قضاوت نمی کردند !!

هیچ کس به اندازهٔ خودت به مسائل و دغدغه هایت اِشراف ندارد ...

این تو هستی که باید درست را از نادرست تشخیص بدهی و گام برداری ...

منطق هم همین را میگوید؛

این که در زندگیِ هرکسی ، تصمیم گیرنده و قاضی ، خودش است و خدایش... ، "نه مردم" !

قضاوتت که کردند ، خودت را به نشنیدن بزن

و با بیخیالیِ تمام ، راهت را ادامه بده ،

کاری که تمامِ انسانهایِ موفقِ تاریخ کرده اند !!

بى شک تو جزوى از آن موفق ها خواهى شد

متن زیبای ارسالی از غزاله غفاری عزیزم

پی نوشت: و من همچنان راهم را ادامه میدهم...

فالله خیر حافظا..