چه آسان تماشاگر سبقت ثانیه‌هاییم

و به عبورشان می‌خندیم

چه آسان لحظه‌ها را به کام هم تلخ می‌کنیم

و چه ارزان می‌فروشیم لذت با هم بودن را

چه زود دیر می‌شود

و نمی‌دانیم که؛ فردا می‌آید

شاید ما نباشیم

خداحافظ داریوش خان اسد زاده هنرمند بزرگ.....