برای من و هم نسلان من شما همیشه و همیشه پدربزرگی مهربان میمانید در خاطر... نامتان به یادگار