من فقط کمى خسته‌ام بعضى مواقع فکر میکنم اونقدر دارم براى زندگى میجنگم که وقتى براى زندگى کردن ندارم. (فرانسیس فورد کاپولا)