مامانم همیشه میگفت نوه از بچه آدم عزیزتره، والا که راست میگفت خیلى عزیزه.