هیچ اتفاقی، قرار نیست بیفتد.

امّا،

آدمی است دیگر،

همیشه

منتظر می‌ماند!