من مشکلات زیادی در زندگیم دارم ،

اما لبهایم از انها بی خبر هستند ،

انها همیشه لبخند میزنند .