کدام دَلو فرو رفت و پر بُرون نامد

زِ چاه یوسف جان را چرا فغان باشد

#مولوی #شمس_تبریزی #آتابای # خوی