روزی چند بار ساعتای رندو بی هوا میبینم

۱۰:۱۰

۳:۳

۵:۵

۱۲:۱۲

میگن ساعتای رند نشونه ان، این که انقد زیاد، روزی چند بار میبینمشون یعنی نشونه ی چی ان؟

کاش یکی بود بهم میگفت.

کاش

کاش

کاش

کاش

کاش مرا نظر کنی

رویت ماهم آرزوست

میگم : سخته، دوره

میگه : خدا بزرگه