برای کسی که می‌فهمد، هیچ توضیحی لازم نیست و برای کسی که نمی‌فهمد، هر توضیحی اضافه است!

آنان که می‌فهمند عذاب می‌کِشند و آنان که نمی‌فهمند عذاب می‌دهند!

مهم نیست که چه "مدرکی" دارید ، مهم این است که چه "درکی" دارید!

خدایا...

راهی نمی‌بینم! آینده پنهان است...

اما مهم نیست!

همین کافی‌ست که تو راه را می‌بینی و من تو را...