آنکه باورت دارد یک قدم جلوتر از کسى است که دوستت دارد #گوته