با هر‌که از زیبایی حرف می زنم، می گندچون شما عمری با کودکان کار کردی روحیه ات اینجوریه و واقعیت چیزی غیر اینه

زندگی من نواقصی دارد، فراز و فرود و کاستی هایی دارد،خود من هم

عیوبی که گاه منو از دلخواهم باز می دارد

اما مزایایی دارد

خدا دارد، امید و پیشوایانی که معصوم هستند و از هر پلیدی و نجاست به دور

ابرهای سیاه زندگی من با اعتماد و توکل باران می شود

به ظاهر شاید محرومم اما در باطن دسترسی دارم به هر چه که برای یک زندگی سالم و رضایت بخش بهش نیاز دارم

این عکس رو گذاشتم چون مدتهاست بی تاب زیارت اباعبدلله هستم

و شیرینی این انتظار منو از هر چی غیر آن سبکبال می کند

زیاد نباید دم از اعتقادات و باورها زد چون توقعات مردم ازت زیاد میشه

اما از من توقعی جز عاشقی نداشته باشید