به نام پروردگار یکتا؛

روز پزشک بر تک تک پزشکان واقعى و زحمتکش و ایثارگر مبارک.

کنگر زهتاب: هر مریض جیبش پر پول تر، خدمت بهتر، هر کى بى پول تر....

تنتون به ناز هیچ طبیبى نیازمند نباشه 

یاحق.

تصویر : سینا جان نورمحمد