خدایا به حرمت این روز معنوی

امروز به فرشتگانت بسپار

سبدی پُراز آرامش

برکت، خوشبختی

و حس خوب زندگی را

برای دوستانم به ارمغان بیاورند....