دنیا همینجاست با همان کیفیت که ما در آینه به آن نگاه میکنیم. ما یکپارچه ایم مانند کف دست حتی اگر انگشنانمان جدا از هم دیده شوند. پیچیدگی ندارد. حتی زنده و مُرده. من گوشه‌ای از تو و تو گوشه‌ای از من. دنیا همینجاست در آیینه.

چه حقیقت ساده اما تلخی.