معمولا چیزی یا چیزهایی ما را به زندگی میدوزد زندگی البته در گذرش یادمان میدهد که این وصله ها را جدی نگیریم