روز دکتر علیرضا یارقلی‌ست

برای من پزشک یعنی دکتر یارقلی

واژه پزشک با او برایم معنایی نو و باطراوت پیدا کرده...

مردی که در کنار حسن خلق و زیبایی سیرت به عنوان پزشک با حرفه خودش برایم تکیه‌گاه‌ست

دکتر یارقلی عزیز قدرت را می دانم

روزت مبارک