اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد

با سینا جان سرلک عزیز که از سال ۸۲ تا به امروز

کلی خاطرات و مرور کردیم و یادش رو زنده کردیم