سریال مجلس حیرانی  طراح گریم مهشید عزیز و مجری گریم الناز نازنین .اول قرار بود مریضی من سرطان باشه و بعد شد بیماری قلبی خواستم طراحی عالی و اجرای خوب این دو عزیز و تفاوتش را ببینید.