گوهر سینما... خیر اندیش... عزیز دل ایران... همیشه مانا باشین... تولدتان مبارک.