شازده کوچولو گفت:

بیا با من بازی کن،من آنقدر غصه به دل دارم که نگو...

روباه گفت:

من نمی‌توانم با تو بازی کنم ، مرا اهلی نکرده‌اند.

شازده کوچولو آهی کشید و گفت:

"اهلی کردن" یعنی چه؟

روباه گفت:

تو اهل اینجا نیستی. پی چه می‌گردی؟

شازده کوچولو گفت:

من پی آدمها می‌گردم.

"اهلی کردن" یعنی چه؟

روباه گفت: "اهلی کردن" چیز بسیار فراموش شده‌ای است، یعنی "علاقه ایجاد کردن..."

سپس گفت:

می خواهم رازی را به تو بگویم,

آدمها این حقیقت را فراموش کرده اند.

اما تو نباید فراموش کنی.

تو مسئول همیشگی آنی می شوی که اهلیش کرده ای.

تو مسئول هستی...

شازده کوچولو تکرار کرد تا در خاطرش بماند:

من مسئول کسی هستم که اهلیش کرده ام...

من مسئول کسی هستم که اهلیش کرده ام...

من مسئول کسی هستم که اهلیش کرده ام...

#بهاره_افشاری #شازده_کوچولو

عکس:سمیرا بختیارى

تصویر سازى:مهدیار سزاوار