روی هدفت تمرکز کن. به هیچ جهتی جز روبروت نگاه نکن.