در ایام طوفان، ناگهان درخت به فریاد کلاف در هم پیچیده ی ذهن می رسد...