هنرمند خوزستانی را حمایت کنیم...فاطمه عبادی....دستانی که روی شن معجزه میآفریند...سوژه های انسانی و هنرمندانه...من این خواهر گرامی را میستایم....