با مردی برای تمام فصول

سپاس از محبت ولطفی که بهم داشتین

شورو حال مردم ،نشان محبوبیت شما در قلبها بود

کلی کیف کردم،سالهای سال ماندگار وسلامت باشین