سطحِ توقعتان را نسبت به آدمهاى اطرافتان،بچسبانید کفِ زمین!