آدم با احساسی باشید ، آدم حساسی نباشید ... آدم حساس ، چیزهای کوچکِ بد را ، بزرگ می‌ کند ... آدم با احساس ، چیزهای کوچکِ خوب را ، بزرگ می‌ کند ...