من برای متنفر بودن

از ڪسانی ڪ از من متنفرند وقت ندارم...

زیرا درگیر دوست داشتنِ

ڪسانی هستم ڪ مرا دوست دارند