سامان جانم خسته نباشی هم خودت و هم گروه بینظریت. خیلی این عکس رو دوست دارم.