از یک سو پشتوانه مستحکم خانواده ای اصیل و محترم و مادری بزرگوار و گرامی، و از سوی دیگر هوش و ذکاوت سرشار خودش موجب شده که در تمام این سالها - به رغم همه شایعه ها و جوسازی ها و حسادت ها و تخریب ها - از هزارتوی برنامه سازی در صداوسیما به سلامت بگذرد و اکنون این کار عظیم و تجربه درخشان و موفق را که مستقیما حاصل تلاش و کاردانی شخص اوست کارگردانی کند.

اداره چندصد نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم و هدایت دهها نفر کادر اصلی که همه از نخبگانند و هر یک در حرفه و حوزه خود ستاره ای درخشان هستند، به تنهایی از منظر مدیریتی قابل مطالعه است.

در کنار همه مراکز و سازمانهایی که دور و برمان - مثل همان راه آهن لبنان- با اسم و رسم تعارف آمیز خود مشغول خورد و خوابند، اینک یک نفر یک تنه و استوار تجربه ای درخشان را به سرانجام رسانده است.

باید به احترامش ایستاد، باید برایش کف زد و هورا کشید، باید بودنش را قدر دانست و باید برای سلامت و پایداری و همین گونه ماندنش دعا کرد! #عصر_جدید #احسان_علیخانی