رفیقان دوستان ده ها گروهند

که هر یک در مسیر امتحانند

گروهی صورتک بر چهره دارند

به ظاهر دوست اما دشمنانند

گروهی وقت حاجت خاکبوسند

ولی هنگام خدمت ها نهانند

گروهی خیر و شر در فعلشان نیست

نه زحمت بخش و نه راحت رسانند

گروهی دیده ناپاکند هشدار

نگاه خود به هر سو می دوانند

بر این بی عصمتان ننگ جهان باد

که چون خوکند و بل بدتر از آنند

ولی یاران همدل از سر لطف"

به هر حالت که باشد مهربانند

رفیقان را درون جان نگهدار"

که آنها پر بها تر از جهانند

"براى رفیقى که چهل سال با هم سردى و گرمى ایام را سپرى کردیم از سال ١٩٨٢ در المان تا به امروز)