عیدتون مبارک... امیدوارم حال همگی خوب باشه... زندگی هرکسی بالا و پایین داره و بی شک برای جایی که ایستاده تلاش کرده و صبر و حوصله... البته این تمام ماجرا این نیست..، دوستتون دارم به همراه نرگس جان