قدیما یادش بخیر ....

وقتی بهترین اسباب بازی هامون ، لوکس یاخریدنی نبود.....وقتی یه لاستیک کهنه ی دوچرخه ویک تکه چوب ، تمام روزمون روپرازشادی وشور و نشاط میکرد

گاهی باتعجب ازخودم می پرسم اون روزها کجا رفت.......چراادمها عوض شدن‌؟ چرانفرت ودروغ

جای عشق ودوستی راگرفته؟

وچرا.......چرا.....