اچمزم تموم شد. تهیه کننده سفارش کرد من و نگه ندارن زندان زدم بیرون.

عکس از مجیدخان توکلی