خودشیفتگی در روز تعطیل!

از ته دل

ارزو میکنم روزگارمون

لبریز از صلح و ارامش

و خالی از خشم و عقده...

ممنونم از انرژی خوب و مهری از به من میدین

عکس:حسین خدارتی

البته عکسها مربوط به قبل ه تازه به دستم رسیده...