۲۹ مرداد کنسرت مهران مدیری یک کارگردان همه چیز تمام یک انسان فوق العاده با تشکر از برگزار کننده ها و تهیه کننده محترم جناب آقای احمدی