سلام به نصف‌جهان‌ تا روز “شنبه ۲ شهریور”‌در «جشنواره کودک و نوجوان»‌ مهمون اصفهانی‌های عزیز هستیم