بعد از کنسرتهاى تهران، رفسنجان، کرمان و سیرجان دوباره برگشتیم خونه...

همراه با همدل ترینها

و شما همراهانم که در همه اجراها بهترین بودین و باعث افتخار