گاهی که یک لحظه خودمو جای این زبان بسته میگذارم متوجه میشوم چه دردی وچه التماسی در نگاهش هست واینکه حیوان بیگناه فکر میکند مگر از من بیشعورترهم موجودی روی زمین هست ؟؟ چون تا جایی که شنیدیم حیوانات لاشعورن نه کسانی که نام انسان را به عاریه گرفته اند