سپاس از اقای حمید پهلوان برای ارسال عکس یاد آقای ناصر ملک‌مطیعی بازیگر امیر کبیر ، فرمان ‌و... گرامی باد.