منوچهر جان امیدوارم در پناه خدا همیشه پیروز باشی و شاد تولدت مبارک برادر