بیشتر از همکاری ،دوستان خوب ومثبت .رفقا دلتنگیم. ضمنا اعتقاد دارم جمع گروه خوب وصمیمى باشن کار کار خوبى از آب در میاد