من باشم تو نباشی

من خوبم تو بد

من بر حقم تو ناحق

من پاکم تو ناپاک

چه کنیم با این باورهای نادرست که دشمن اصلی رشد و سعادت اند.

چه کنیم برای حال دنیا که بهتر شود؟

.

#احترام_به_حقوق_حیوانات