بى‌لبخند، زشت مى‌شوم بى‌مهر، سنگدل، و بى‌عشق، تباه خواهم شد

٩٨/٥/٢٩

چه کسى مارا نجات خواهد داد جز خودمان؟

چه کسى زیباترمان خواهد کرد جز لبخندمان؟

چگونه جهان بدون تغییر ما، تغییر کند؟

امروز کارى مثبت انجام مى دهیم، حتى اگر بسیار کوچک باشد، حتى اگر فقط لبخندى برلب باشد، فردا جهانى شادتر خواهیم ساخت، من هنوز به عشق ایمان دارم و ناامید نمی شوم

دوست من لبخند بزن و صلح، آرامش، شادی و برکت را برای همه مخلوقات جهان هستی تصور کن، تمام آنچه که هستیم، تصور درست یا نادرست ما بوده، امروز تصویری زیباتر بساز

با سپاس از مهدی طهماسبی عزیز برای ثبت این لحظه.